Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUDGETBEHEER

Money Managers V.O.F., gevestigd te Elst, hierna te noemen “de opdrachtnemer”,

en

Naam:                 .......................................

Geboren:             .......................................

Wonende te:     .......................................

BSN:                     .......................................

Legitimatie:        .......................................

hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen “de cliënt”,

 

Artikel 1. Begripsbepaling.

1.1      Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Money Managers V.O.F., gevestigd te Elst.

            Kamer van Koophandel nummer: 53745450 BTW nummer: NL850999959B01

1.2      Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3     Onder overeenkomst wordt verstaan: overeenkomst tot budgetbeheer met Money Managers V.O.F.

 

Artikel 2. Algemeen.

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2      Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2.3      Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Budgetbeheer”.

 

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

3.1     De overeenkomst met Money Managers V.O.F. is van kracht als de overeenkomst tot budgetbeheer getekend bij opdrachtnemer in bezit is. Waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4. Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling.

4.1      Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.

4.2      De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

Artikel 5. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting.

5.1     De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van opdrachtnemer.

5.2     Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

5.3      Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

5.4     De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

5.5     In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.

5.6     Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

 

Artikel 6. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan.

6.1     Deze bestaan onder andere uit:

    - Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

    - Opstellen van een huishoudelijk budget

    - Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen

    - Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen

    - Openen van bankrekening(en)

    - Aanvraag huurtoeslag, zorgtoeslag en eventuele andere toeslagen

    - Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

    - Doorbetalen van de vaste lasten

    - Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

    - Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

6.2     Er wordt door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

6.3     Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden vallen zal opdrachtnemer hiervoor extra kosten in rekening brengen tegen een uurloon van € 65,00 incl. btw.

6.4      Als er gespecialiseerde kennis nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen. De kosten hiervoor zullen worden doorbelast naar cliënt.

6.5     De werkzaamheden voor budgetbeheer worden uitgevoerd volgens de "Gedragscode Budgetbeheer" van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor budgetbeheer die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd.

Artikel 7. Kosten.

7.1     Kosten van budgetbeheer; volgens tarievenlijst vermeld op de website www.moneymanagers.nl. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het CPB prijs-indexcijfer.

7.2     Griffierechten en bankkosten komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer doorbelast naar cliënt.

7.3      De kosten voor budgetbeheer  worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Bankrekening(en).

8.1      Na het sluiten van de overeenkomst, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

8.2     Op het bankrekeningnummer zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks dan wel maandelijks overgemaakt op het al bestaande rekeningnummer bij cliënt of het nieuw geopende rekeningnummer bij ABN-AMRO bank.

8.3     Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij de ABN-AMRO bank worden gehanteerd.

 

Artikel 9. Verplichtingen cliënt.

9.1     De cliënt geeft bij budgetbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

9.2     De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen.

9.3     De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

9.4      De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan voordat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening. Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zal dit onvermijdelijk leiden tot vermindering van het leefgeld.

9.5     De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan.

9.6     Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

9.7     Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan.

9.8     In het financieel plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

9.9     Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

9.10    Cliënt dient altijd bereikbaar te zijn hetzij telefonisch, per mail of schriftelijk.

9.11    Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) gedaan worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

10.1    De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de opdrachtnemer bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

10.2    Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

 

Artikel 11. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst.

11.1    De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden, Indien:

            a) De cliënt komt te overlijden

b) De cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen.

       c) De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt.

       d) Als de verhoudingen tussen cliënt en opdrachtnemer verstoord zijn en zij niet tot overeenstemming komen, behoud de opdrachtnemer zicht het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

        e) Wanneer blijkt dat cliënt bewust dan wel onbewust  relevante inkomsten gegevens dan wel overige gegevens verzwijgt of achterhoudt voor opdrachtgever waardoor deze zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren, levert dit eveneens een grond op om de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden.

11.2    De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.

Artikel 12. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden.

12.1    De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

12.2    Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14  dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

12.3    Deze algemene voorwaarden treden in werking op: 01-12-2011 en gelden tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.